Påminnelse: Uppdatering av båtplats och medlemsregister

I samband med kallelsen till stämman så skickade vi med en blankett för uppdatering av båtinformation och medlemsuppgifter. Sista datum för att skicka in svar var i samband med stämman den 26 april. Vi har fått in en del svar, men saknar fortfarande väldigt många.

Det är viktigt att vi får in era svar så att vi har rätt information om era båtar. Det är även viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter och att vi kan börja samla på oss epostadresserna för att underlätta framtida kommunikation.

Vi kommer genomföra en översyn av båtplatsfördelningen inför säsongen 2016. Det finns alltid en efterfrågan efter större platser, men då vi inte har den kompletta bilden av vilka båtar ni har så försvåras detta. Om vi inte får in era svar på båtinnehav så kan vi heller inte garantera att ni tilldelas en plats som passar era behov. De som har inkommit med svar kommer att prioriteras vid tilldelning.

/Styrelsen

Oförändrad båtplatsfördelning för 2015

Inga betydande förändring av båtplatserna gjordes inför säsongen 2015. En uppdaterad skiss över fördelningen finns tillgänglig på sidan båtplatsfördelningen.

Inför nästa säsong så har styrelsen för avsikt att göra en lite med omfattande översyn, baserat på svaren på blanketten om båtplatsinnehav som skickades med kallelsen till årets stämma. Vänligen se till att besvara denna, om ni inte redan gjort det.

/Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2015

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 26 april 2015 kl 10.00
Plats: Soludden ( vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga )

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av 2 justeringsmän
4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet?
6. Fastställande av avgifter
7. Val av styrelsemedlemmar för 2 år ( hamnkapten, kassör och medlemsansvarig )
8. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
9. Val av valberedare och suppleant för 1 år
10. Stadgeändring som beslöts vid föregående årsmöte ( se bif skrivelse )
11. Övriga frågor

/Styrelsen