Blanketter, protokoll och stadgar

Blanketter

Uppdatering av båt- och medlemsregister (PDF-format, ifyllbar via PDF-läsare)

Kontrakt andrahandsuthyrning (PDF-format)

Kontrakt nyttjande av ramp (PDF-format)

Kontrakt nyttjande av ramp (Word-format)

Protokoll årsmöten

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Protokoll årsmöte 2020

Protokoll årsmöte 2019

Protokoll årsmöte 2018

Protokoll årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2014

Protokoll årsmöte 2013

Protokoll årsmöte 2012

Protokoll årsmöte 2011

Protokoll extra årsmöte 2010

Protokoll årsmöte 2010

Stadgarna och tolkningen av dessa samt integritetspolicy

Stadgar för Soluddens Båtklubb, senast reviderade 2015-04-26

Reglerna och rutinerna för båtplatstilldelningen, som regleras i paragraferna 6 till och med 8 i stadgarna, finns särskilt beskrivna i detta dokument.

PM till alla medlemmar om fördelning av båtplatser och överlåtelse av medlemskap

Integritetspolicy för Soluddens Båtklubb

Stadgar för Soluddens Båtklubb

(Antagna 1979-05-06. Reviderade 1992-05-17, 2006-04-22 och 2015-04-26)

Ändamål

1. Soluddens båtklubb är en sammanslutning av småbåtsägare som innehar båtplatser vid klubbens bryggor i Dyviken, Ljusterö.

Klubbens ändamål är att äga, besluta om och låta verkställa åtgärder beträffande bryggor, annan hamnmateriel, uppläggningsplatser m m, att övervaka att god ordning råder vid bryggorna och deras omgivning, att i gemensamma frågor företräda medlemmarna samt att verka för båtsportens främjande inom Grundvik.

Medlemmar

2. De som innehar båtplatser vid klubbens bryggor är automatiskt medlemmar i klubben. Antalet medlemmar får inte överstiga antalet båtplatser.

3. Endast den som är medlem i Grundviks villaägarförening eller dennes familjemedlem får inneha båtplats inom klubben och vara medlem i klubben. Så länge antalet båtplatser inom Grundvik är färre än efterfrågan, kan endast en båtplats tilldelas per tomt.

Utträde

4. Medlem kan endast i samband med försäljning av sin båtplats utträda ur klubben. Innan försäljning sker skall båtklubben erbjudas möjlighet att återköpa platsen.

Uteslutning

5. Medlem kan uteslutas ur klubben och utlösas av klubben om denne inte uppfyller sina skyldigheter enligt stadgarna. Beslut om uteslutning fattas vid årsmöte eller extra möte.

Båtplatstyper

6. Vid klubbens bryggor finns båtplatser av olika bredd avsedda för båtar med en största längd av 8 m och en största bredd av 2,8 m. En eventuell dispens gäller endast viss båt och skall beslutas vid ett styrelsemöte. Lämnade dispenser skall vara skriftliga och skall redovisas och protokollföras vid årsmöte.

Tilldelning av båtplats

7. Båtplats anvisas för vart år av hamnkaptenen. Anvisningen sker med hänsyn till, båttyp och båtens dimensioner. Speciella önskemål från båtägaren respekteras om så är möjligt. För året tilldelad båtplats gäller för anmäld båt. Ändrat båtinnehav kan efter hamnkaptenens bedömande medföra att tilldelad båtplats inte får användas för den nya båten. Medlem är skyldig att i god tid skriftligt underrätta hamnkaptenen om ändrat båtinnehav eller ändrad disposition av båtplatsen.

Byte, utlåning och uthyrning av båtplats

8. Byte, utlåning eller uthyrning av båtplats kräver hamnkaptenens tillstånd. Utlåning eller uthyrning av båtplats skall i första hand ske till person som enligt § 3 kan inneha båtplats inom klubben. Medlem svarar för att den som lånar eller hyr dennes båtplats underrättas om innehållet i dessa stadgar och om övriga föreskrifter/anvisningar inom klubben samt svarar för att denne skriftligt till hamnkaptenen förbinder sig att efterleva dessa regler.

Försäljning av båtplats

9. Båtplats får säljas endast till person som enligt § 3 kan vara medlem i klubben. Innan försäljning sker skall båtklubben enligt § 4 erbjudas möjlighet att återköpa platsen. Annan försäljning är inte giltig och skall föranleda uteslutning och utlösning enligt § 5, dock att styrelsen i detta fall äger fatta erforderliga beslut.

Åtgärder med hamnmaterielen

10. För åtgärder med hamnmaterielen krävs hamnkaptenens eller annan styrelsemedlems närvaro eller dennes skriftliga tillstånd.

Klubbens ansvar

11. Klubben fritar sig från allt ansvar för sak- eller personskador i samband med nyttjandet av eller arbeten med bryggor eller annan materiel.

Medlems skyldigheter

12. Medlem är skyldig att

a) hålla sin båt ansvarighetsförsäkrad
b) förtöja båten med tillräckligt kraftigt förtöjningsgods enligt försäkringsbolagens normer
c) använda säkrade fjädrar mot bryggan
d) vid behov placera tillräckligt stora fendrar på vardera sidan om båten
e) rätta sig efter klubbens stadgar, övriga föreskrifter och beslut
f) följa hamnkaptenens eller annan styrelsemedlems instruktioner och anvisningar
g) efter kallelse hjälpa till med eventuellt underhållsarbete på bryggor och annan materiel
h) inbetala av årsmötet fastställd avgift enligt utsänd faktura
i) meddela ändrad adress till klubbens sekreterare.

Årsmötet kan besluta att utebliven arbetsinsats enligt g) ovan skall föranleda viss extra avgift till klubben.

Årsmöte

13. Årsmöte skall företrädesvis hållas under april månad på Soludden eller vid Grundviks brygga i anslutning till Grundviks villaägarförenings röjardag på våren. Vid årsmöte skall följande behandlas:

a) Val av mötesordförande
b) Val av två justeringsmän
c) Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
d) Ansvarsfrihet för styrelsen
e) Eventuellt åtgärdsprogram och eventuell budget för året, samt fastställande av avgifter
f) Val av styrelseledamöter för två år. Hälften vartannat år – vartannat år ordförande, sekreterare och biträdande hamnkapten – vartannat år kassör, hamnkapten och ledamot
g)Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år
h) Val av två valberedare för ett år
i) Information om eventuellt lämnade dispenser
j) Övriga frågor (som preciseras i dagordningen)

Medlem som önskar viss fråga behandlad på årsmöte skall senast två veckor före årsmötet skriftligen anmäla sådan fråga till styrelsen. Skriftlig kallelse till årsmöte utsänds med dagordning till medlemmarna senast två veckor i förväg. Kallelse kan ske via e-mail till medlem som accepterar det.

Extra möte

14. Styrelsen, revisorn eller minst tio medlemmar i förening kan kalla till extra möte. Kallelse och dagordning skall utsändas till medlemmarna senast två veckor i förväg.

Rösträtt vid möte

15. Rösträtt vid årsmöte och extra möte utövas endast av närvarande medlemmar. Vid medlems förhinder kan denne representeras av familjemedlem. Närvarande medlem kan representera ytterligare högst en medlem via fullmakt. Vid lika röstetal eller där kvalificerad majoritet krävs enligt § 20 och § 21 har mötesordföranden utslagsröst.

Styrelsen

16. Styrelsen består av 5-6 medlemmar. Ordföranden och 2 ledamöter väljs på 2 år vid  jämna årtal. Kassören jämte resterande styrelsemedlem(ar) väljs också på 2 år, men vid ojämna årtal. I övrigt konstituerar sig styrelsen själva. Funktioner som behövs är sekreterare, hamnkapten (och eventuellt vice hamnkapten), medlemsansvarig etc. Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Räkenskapsår

17. Räkenskapsår för klubben är lika med kalenderår.

Firmateckning

18. Firma tecknas av kassören och eller ordförande när det gäller rörelsemedel i på plus-girokonto i Nordea. Styrelsen fastställer vid tid till annan om annat bankinstitut ska gälla för rörelsemedel.

19. När det gäller överskotts medel på belopp över 50.000:- placeras dessa i bankinstitut B. Här tecknas firma av kassören och ordförande gemensamt. Styrelsen avgör från tid till annan vilket institut som skall vara bank B.

Stadgeändring

20. För ändring av klubbens stadgar fordras beslut härom vid två på varandra följande möten, därav minst ett årsmöte. Vid omröstning skall minst två tredjedelar av avgivna röster vara för förändringen för att densamma skall anses godkänd.

Klubbens upplösning

21. För att klubben skall upplösas fordras beslut härom vid två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte. Vid omröstning skall minst tre fjärdedelar av avgivna röster vara för upplösningen för att densamma skall anses godkänd. Vid det slutliga beslutet om upplösning skall utses minst två personer att genomföra de åtgärder som sammanhänger med upplösningen. Vid klubbens upplösning skall samtliga tillhörigheter gemensamt försäljas och behållningen delas lika mellan medlemmarna.