Kallelse till årsmöte 2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 28 april 2019 kl 10.00
Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga)

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av 2 justeringsmän
4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet?
6. Fastställande av avgifter
7. Bilaga till stadgarna
8. Val av styrelsemedlemmar för 2 år (hamnkapten, kassör och medlemsansvarig)
9. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
10. Val av valberedare och suppleant för 1 år
11. Övriga frågor

/Styrelsen