Styrelsen

Namn: Anders Nordlander
Befattning: Ordförande tom april 2024
E-post: ordf@soluddensbk.se

Namn: Johan Bring
Befattning: Kassör tom april 2025
E-post: kassor@soluddensbk.se

Namn: Marie Lassesson
Befattning: Sekreterare tom april 2024
E-post: sekreterare@soluddensbk.se

Namn: Fredrik Meyer
Befattning: Hamnkapten tom april 2025
E-post: hamnkapten@soluddensbk.se

Namn: Pelle Asplund
Befattning: Vice Hamnkapten tom april 2024
E-post: hamnkapten@soluddensbk.se

Namn: Tobias Öien
Befattning: Ledamot tom april 2025
E-post: ledamot@soluddensbk.se

Valberedning:
Valberedare Karin Gagner, e-post: karin@gagner.se
Suppleant Boel Karlin, e-post: boel.karlin@gmail.com

Revisor är Ann Lagerstrand, e-post: ann.lagerstrand@gmail.com
Revisorssuppleant är Morgan Lindström, e-post: morgan.lindstrom@gmail.com

Befattningsbeskrivningar för funktioner i styrelsen

1 Styrelsen
Styrelsen träffas normalt 3-4 gånger per år. I början på året för att förbereda årsmötet. Därefter en till två gånger under sommaren, samt ett höstmöte. Styrelsen agerar på medlemmarnas uppdrag och skall vara lyhörda för deras åsikter och förslag. Dessa tas upp och diskuteras på styrelsemötena.

1.1 Ordföranden
Väljs på två år av årsmötet. Huvuduppgifter är som följer:
Bevaka att stadgar, allmänna regler och instruktioner följs.
Leda styrelsens arbete.
Utarbeta förslag till dagordning för varje styrelsemöte.
Ansvara för resultaträkning och balansräkning till årsmötet.
Ansvara för att verksamhetsberättelse upprättas.
Attestera fakturor för utbetalning enligt särskild skrivelse.
Tillsammans med övriga ledamöter ta initiativ till förslag som skall läggas fram på medlemsmöte.

1.2 Sekreteraren
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Föra protokoll vid styrelsemöten och årsmöten.
Distribuera protokoll från styrelsemöte snarast efter mötet.
Skicka årsmötesprotokoll till ledamot för vidare distribution till medlemmarna.
Ansvara för löpande uppdatering av klubbens hemsida samt inlägg på denna.
Ansvara för underhåll av styrelsens mailadresser.

1.3 Hamnkaptenen
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Svarar för hamnens drift, men ej dess underhåll, tillsammans med vice hamnkapten.
Hamnkapten och vice hk ska kunna ersätta varandra och befattningsbeskrivningen gäller för bägge funktionärerna.
Ta emot uppgift om ändrade båtinnehav från medlemmarna.
Fördela hamnplatser.
Sköta löpande ärenden i hamnen.
Hantera önskemål om byte av båtplats.
Svara på frågor om båtplatser från medlemmarna.

1.3 Vice hamnkapten
Se under hamnkapten

1.4 Ledamot
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Ansvara för att medlemsregistret hålls aktuellt.
Ansvara för att medlemsregister hos Svenska Båtunionen (BAS-K) hålls aktuellt.
Ansvara för ansökningar om medlemskap.
Undersöka sökandes kvalifikationer för medlemskap.
Sköta utskick till klubbens korrespondens.
Ansvara för att skapa avier för medlemmarnas årsavgifter.

1.5 Kassör
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Ansvara för att klubbens bokföring sker på ett reglementsriktigt sätt, antingen genom att föra egen bok och aktivera ett bokföringsprogram eller genom anlitande av bokföringsbyrå.
Ansvara för bank- och plusgiromedel. Dessa skall placeras i bank på konto till bästa ränta om inget annat beslut fattas av årsstämman. Ansvara för framtagande av Bokslut, omfattande resultat- och balansräkning, samt deklarationer. Stå till revisorns förfogande vid granskning av klubbens räkenskaper samt styrelseprotokoll.
Verkställa utbetalningar.
Kontrollera att utdebiterade fakturor/årsavgifter betalas i tid.
Avrapportera klubbens ekonomiska ställning.