Styrelsen

Namn: Hjalmar Winsnes
Befattning: Ordförande tom april 2020
E-post: ordf@soluddensbk.se

Namn: Per-Arne Nordlander
Befattning: Kassör tom april 2021
E-post: kassor@soluddensbk.se

Namn: Marie Lassesson
Befattning: Sekreterare tom april 2020
E-post: sekreterare@soluddensbk.se

Namn: Anders Nordlander
Befattning: Hamnkapten tom april 2021
E-post: hamnkapten@soluddensbk.se

Namn: Göran Thorslund
Befattning: Vice Hamnkapten tom april 2020
E-post: hamnkapten@soluddensbk.se

Namn: Tobias Öien
Befattning: Ledamot tom april 2021
E-post: ledamot@soluddensbk.se

Valberedning:
Majvor Tidbeck, epost: maivortidbeck@gmail.com
Gunilla Lindmark, epost: gunillalindmark2@gmail.com

Revisor är Ann Lagerstrand, epost: lagerstrand@bredband2.com
Revisorssuppleant är Arne Bäckman, epost: arne.backman@telia.com

Befattningsbeskrivningar för funktioner i styrelsen

1  Styrelsen
Styrelsen träffas normalt 3-4 gånger per år. I början på året för att förbereda årsmötet. Därefter en till två gånger under sommaren, samt ett höstmöte. Styrelsen agerar på medlemmarnas uppdrag och skall vara lyhörda för deras åsikter och förslag. Dessa tas upp och diskuteras på styrelsemötena.

1.1 Ordföranden
Väljs på två år av årsmötet. Huvuduppgifter är som följer:
Bevaka att stadgar, allmänna regler och instruktioner följs.
Leda styrelsens arbete.
Utarbeta förslag till dagordning för varje styrelsemöte.
Ansvara för resultaträkning och balansräkning till årsmötet.
Ansvara för att verksamhetsberättelse upprättas.
Attestera fakturor för utbetalning enligt särskild skrivelse.
Tillsammans med övriga ledamöter ta initiativ till förslag som skall läggas fram på medlemsmöte.

1.2 Sekreteraren
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Föra protokoll vid styrelsemöten.
Distribuera protokoll från styrelsemöte snarast efter mötet.
Ansvara för ansökningar om medlemskap.
Undersöka sökandes kvalifikationer för medlemskap.
Sköta klubbens korrespondens.
Skicka årsmötesprotokoll till WA-Redo för vidare distribution till medlemmarna.

1.3 Hamnkaptenen
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Svarar för hamnens drift, men ej dess underhåll, tillsammans med vice hamnkapten.
Hamnkapten och vice hk ska kunna ersätta varandra och befattningsbeskrivningen gäller för bägge funktionärerna.
Ta emot uppgift om ändrade båtinnehav från medlemmarna.
Fördela hamnplatser.
Sköta löpande ärenden i hamnen.
Hantera önskemål om byte av båtplats.
Kontrollera förtöjningar och att inga främmande båtar finns i hamnen.
Svara på frågor från medlemmarna.
Ansvara för löpande uppdatering av klubbens hemsida.

1.3 Vice hamnkapten
Se under hamnkapten

1.4 Ledamot
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Ansvara för att medlemsregistret hålls aktuellt.

1.5  Kassör
Väljs på två år. Huvuduppgifter är som följer:
Föra kassabok över löpande utgifter och kostnader med WA-Redo.
Ansvara för bank- och plusgiromedel. Dessa skall placeras till förmånligaste villkor. Ej riskfonder! Normalt banksparande.
Bokslut omfattande resultat- och balansräkning med WA-Redo.
Stå till revisorns förfogande vid granskning av klubbens räkenskaper samt styrelseprotokoll.
Verkställa utbetalningar.
Kontrollera att utdebiterade fakturor/årsavgifter betalas i tid.
Avrapportera klubbens ekonomiska ställning på såväl styrelse- som årsmöten.
Effektuera det av årsmötets beslut av årsavgifter samt extra utdebiteringar.