Uppdaterat medlemsregister

För att förenkla kommunikationen och spara portokostnader genomför styrelsen en uppdatering av medlemsregistret med epostadresser. En blankett skickades ut tillsammans med kallelsen till årsmötet, fyll i den och skicka in den till oss skyndsamt, det går även bra att ladda ned den här och mejla dokumentet till styrelsen@soluddensbk.se.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Klubbens årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 29 april kl 10 vid bryggorna, vid dåligt väder flyttar vi till ångbåtsbryggan. Kallelse skickas ut till alla medlemmar per post eller e-post.

Hamnkaptenerna har gjort om båtplatsfördelningen till i år så håll utkik här på hemsidan eller i brevlådan efter den nya fördelningen!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Angående den nya rampen

Investeringen av båtrampen ( ca 50.000 kronor ) har i sin helhet bekostats av medlemmarna i Soluddens Båtklubb, men den är byggd på villaföreningen mark.

Mot bakgrund av de kostnader vi lagt ner är det väsentligt att rampen utnyttjas enbart av de som har behörighet, samt att båt som läggs i ej överstiger måtten 8 meter i längd och 2,8 meter i bredd. Behörighet att utnyttja rampen har enbart medlemmar i båtklubben med ett undantag enligt följande:

Om medlem i villaägarföreningen vill utnyttja rampen är detta möjligt mot en ersättning av 200 kronor per utnyttjat tillfälle. Beloppet ska överföras till Soluddens plusgirokonto 4392941-3  med angivande av hyra båtramp. Medlem i Soluddens båtklubb kan vara behjäplig med att låsa upp rampen, samt informera denne om att ersättningen ska omgående sättas in på Soluddens konto. Medlem är skyldig att se till att rampen därefter låses omedelbart.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Senaste protokollet

Protokoll vid extra årsmöte i Soluddens Båtklubb den 25 september 2010

Styrelsen hade kallat till extra årsmöte med följande punkter på dagordningen:
l. Ny ramp
2. Styrelsens ekonomiska befogenheter
3. Styrelsens ersättning

Närvarande 19 medlemmar

l. Till mötesordförande valdes Sven Svenson.

2.  Till sekreterare valdes Håkan Svan.

3. Till justeringskvinnor utsågs Stephanie König och Gunilla Lindmark.

4. Styrelsen hade i kallelsen presenterat 3 alternativ som ersättning för den nuvarande rampen. Årsmötet beslutade att låta styrelsen i första hand upphandla förslag b); permanent ramp av sprängsten och kross med möjlighet att i ett senare skede förstärka med betong. Något definitivt högsta begränsande belopp ansåg stämman ej nödvändigt.

5 Utbetalningsrutiner:
Styrelsen hade föreslagit att kassören ensam kan. besluta om utgifter upp till l 000 kr. Stämman gav mandat för utgifter till 5 000 kr och belopp däröver godkännande även av ordförande.

6 Underhåll av bryggor:
Styrelsen får utan årsmötes hörande ta beslut med 2/3-delsmajoritet för kostnader upp till 30 000 kr och för nyinvesteringar upp till 10 000 kr
Vid hotande fara tar styrelsen alltid beslut.

7 Ersättning till styrelsen:
Styrelsemedlem erhåller 50% rabatt på båtplatsavgift och styrelsen beviljades 3 000 kr i årliga mötesutgifter .

8 Styrelsen för Grundviks Villaförening kontaktas angående planerade åtgärder.

9 Mötet avslutades

Grundvik den 25 september 2010

Håkan Svan, Sekreterare
Sven Svenson, ordförande
Justeras: Stephanie König och Gunilla Lindmark

Klicka på länken nedan för att ladda hem originaldokumentet:

Protokoll_EÅM20100925

Uthyrning av båtplats

I dag är en stor del av våra båtplatser på Soludden outnyttjade. Från styrelsens sida ser vi gärna att fler medlemmar utnyttjar möjligheten att hyra ut sin båtplats. Fördelarna är enligt vår uppfattning:

  • Du får ersättning för din investering och årsavgift.
  • Fler uppehåller sig vid bryggorna vilket kan minska stöldrisken.
  • Andra medlemmar i Grundviks villaägarförening får möjlighet att utnyttja båtlivet.

Tänk bara på att uthyrningen av båtplats skall ske till medlemmar i Grundvik. Underrätta hamnkapten eller vice hamnkapten om att du hyrt ut din plats*. Du bestämmer själv vilken avgift du ska ta ut. En riktpunkt kan vara årsavgiften plus exempelvis 10 % av nedlagd investering.

Hör av dig till någon av hamnkaptenerna om du har frågor eller funderingar kring uthyrningar.

Här kan du ladda ned ett kontrakt för andrahandsuthyrning: kontrakt andrahandsuthyrning

/Styrelsen