Senaste protokollet

Protokoll vid extra årsmöte i Soluddens Båtklubb den 25 september 2010

Styrelsen hade kallat till extra årsmöte med följande punkter på dagordningen:
l. Ny ramp
2. Styrelsens ekonomiska befogenheter
3. Styrelsens ersättning

Närvarande 19 medlemmar

l. Till mötesordförande valdes Sven Svenson.

2.  Till sekreterare valdes Håkan Svan.

3. Till justeringskvinnor utsågs Stephanie König och Gunilla Lindmark.

4. Styrelsen hade i kallelsen presenterat 3 alternativ som ersättning för den nuvarande rampen. Årsmötet beslutade att låta styrelsen i första hand upphandla förslag b); permanent ramp av sprängsten och kross med möjlighet att i ett senare skede förstärka med betong. Något definitivt högsta begränsande belopp ansåg stämman ej nödvändigt.

5 Utbetalningsrutiner:
Styrelsen hade föreslagit att kassören ensam kan. besluta om utgifter upp till l 000 kr. Stämman gav mandat för utgifter till 5 000 kr och belopp däröver godkännande även av ordförande.

6 Underhåll av bryggor:
Styrelsen får utan årsmötes hörande ta beslut med 2/3-delsmajoritet för kostnader upp till 30 000 kr och för nyinvesteringar upp till 10 000 kr
Vid hotande fara tar styrelsen alltid beslut.

7 Ersättning till styrelsen:
Styrelsemedlem erhåller 50% rabatt på båtplatsavgift och styrelsen beviljades 3 000 kr i årliga mötesutgifter .

8 Styrelsen för Grundviks Villaförening kontaktas angående planerade åtgärder.

9 Mötet avslutades

Grundvik den 25 september 2010

Håkan Svan, Sekreterare
Sven Svenson, ordförande
Justeras: Stephanie König och Gunilla Lindmark

Klicka på länken nedan för att ladda hem originaldokumentet:

Protokoll_EÅM20100925