Kallelse till årsmöte 2015

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 26 april 2015 kl 10.00
Plats: Soludden ( vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga )

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av 2 justeringsmän
4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet?
6. Fastställande av avgifter
7. Val av styrelsemedlemmar för 2 år ( hamnkapten, kassör och medlemsansvarig )
8. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
9. Val av valberedare och suppleant för 1 år
10. Stadgeändring som beslöts vid föregående årsmöte ( se bif skrivelse )
11. Övriga frågor

/Styrelsen