Kallelse till årsmöte 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB

När: Söndagen den 1 maj 2016 kl 10.00
Plats: Soludden ( vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga )

Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av 2 justeringsmän
4. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
5. Styrelsens ansvarsfrihet?
6. Fastställande av avgifter
7. Val av styrelsemedlemmar för 2 år ( ordförande och 2 styrelseledamöter )
8. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
9. Val av valberedare och suppleant för 1 år
10. Information från hamnkaptenerna angående båtplatser
11. Övriga frågor

/Styrelsen