Kallelse till Årsmöte 2024

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SOLUDDENS BÅTKLUBB  

När: Söndagen 2024-04-28 kl. 10.00  

Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga)  

Styrelsens förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas 
 1. Godkännande av dagordning 
 1. Val av mötesordförande 
 1. Val av mötessekreterare 
 1. Val av 2 justeringsmän 
 1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 1. Fastställande av röstlängd 
 1. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 1. Fråga om arvoden för styrelsemedlemmar för kommande år 
 1. Presentation av underhållsplan 
 1. Fastställande av avgifter för kommande år 
 1. Val av styrelsemedlemmar för 2 år: ordförande, vice hamnkapten och sekreterare 
 1. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år 
 1. Val av valberedare och suppleant för 1 år 
 1. Övriga frågor 
 1. Årsmötet avslutas 

Välkomna! 

Styrelsen