Kallelse till årsmöte 2022

När: Söndagen 2022-05-01 kl. 10.00 

Plats: Soludden (vid ihållande regn ses vi vid Grundviks brygga) 

Styrelsens förslag till dagordning 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fråga om arvoden för styrelsemedlemmar för kommande år
 11. Fastställande av avgifter för kommande år
 12. Val av styrelsemedlemmar för 2 år: ordförande, vice hamnkapten och sekreterare
 13. Val av revisor och revisorssuppleant för 1 år
 14. Val av valberedare och suppleant för 1 år
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen